środa, 19 kwietnia 2017

Nabór na rok szkolny 2017/2018


Przedszkole w Baniach
ogłasza nabór dzieci do przedszkola
na rok szkolny 2017/2018

ZAPISY  POTRWAJĄ OD 26 kwietnia 2017r. do 08 maja 2017r.
Karty zapisu dziecka dostępne są w Przedszkolu w Baniach.
KANDYDACI WYPEŁNIAJĄ KARTĘ PRZYJĘCIA, A OBECNE PRZEDSZKOLAKI DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

INFORMACJA TELEFONICZNA 91 4166331


Nabór do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie,
na rok szkolny 2017/2018. 
W terminie od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 08 maja 2017 r. będzie prowadzona rekrutacja, na rok szkolny 2017/2018, do Publicznego Przedszkola w Baniach oraz oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Lubanowie oraz w Szkole Podstawowej w Swobnicy. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie, określa zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy Banie z dnia 14 kwietnia 2017 r
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie:
L.p.
Czynności rekrutacyjne
Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1.
Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 26.04.2017 r. do 08.05.2017 r.
do godz. 15:00
od 29.05.2017 r. do 31.05.2017 r. do godz. 15:00
2.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
do 15.05.2017 r.
do 05.06.2017 r.
3.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
19.05.2017 r.
do godz. 15:00
09.06.2017 r.
do godz. 15:00
4.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
do 23.05.2017 r.
do godz. 15:00
do 14.06.2017 r. do godz. 15:00
5.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
26.05.2017 r.
do godz. 15:00
20.06.2017 r.
do godz. 15:00

Kryteria rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych              w szkołach podstawowych określa uchwała Nr XX/173/2017 Rady Gminy Banie
z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie  (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2017 r., poz. 1536).
Zgodnie z art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole lub oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
Kryteria wraz z przyznaną liczbą punktów dla potrzeb drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Banie:
1)      dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) zamieszkują na terenie Gminy Banie; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) zamieszkałego na terenie Gminy Banie samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
2)       dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują zawodowo, uczą                 się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) pracującego zawodowo, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt;
3)      dziecko, którego jeden z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje zawodowo - 2 pkt;
4)      dziecko wychowujące się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej, którego rodzice (opiekunowie prawni) objęci są pomocą socjalną; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) objętego pomocą socjalną samotnie wychowującego dziecko – 3 pkt;
5)      dziecko, które wraz z rodzeństwem uczestniczy w rekrutacji w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej - 2 pkt,
6)  dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu lub w tym samym oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub naukę w szkole podstawowej, przy której funkcjonuje dany oddział przedszkolny w szkole podstawowej - 1 pkt.

Przedszkole w Baniach, Szkoła Podstawowa w Lubanowie oraz Szkoła Podstawowa w Swobnicy będą przyjmować wnioski o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej w terminie rekrutacji, tj. od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 08 maja 2017 r. do godz. 15:00.

Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy poszczególnych szkół i przedszkola.



                                                                                                   WÓJT
                                                                                               Teresa Sadowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz